Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Център по хидро- и аеродинамика - БАН

Център по хидро- и аеродинамика - БАН

Адрес: кв. Аспарухово
ул. Уилям Фруд No.1, п.к.58
9003 Варна
 

Телефон: +359.52.370512

Имейл: r.kishev@bshc.bg

Уеб сайт:

Представяне

Центърът по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна е основан през 1976 г. с финансовата и експертна помощ на Програмата за развитие на ООН (UNDP) и Международната морска организация (IMO) като научно-изследователски и експериментален център в областта на корабната хидродинамика и морско-базираните инженерни съоръжения.
През 2010 г., по решение на Общото събрание на БАН, ЦХА беше трансформиран в изследователско звено към Института по металозанание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“, със запазване на предмета на дейност.

ЦХА извършва широк спектър фундаментални и приложни изследвания в областта на корабната хидродинамика, аеродинамика, морския транспорт и енергийната ефективност, океанското инженерство, анализ на кризисни ситуации морска екология и брегозащита, рибарство и аквакултури, възобновяеми енергийни източници, национална сигурност и защита. В сътрудничество с националните висши училища и университети, Центърът извършва обучение на студенти, кадети, докторанти и стажанти по специалности от своята компетентност.

Научно-изследователската инфраструктура на ЦХА включва два големи буксировъчни басейна, един маневрено-мореходен басейн, кавитационна тръба с два сменяеми участъка, аеродинамична тръба, вълнови канал, CAD-CAM системи за производство на корабни модели, гребни винтове и детайли със сложна геометрия, технически лаборатории и работилници, семинарни зали и голяма конгресна аудитория.
Научните и приложни изследвания предлагани от ЦХА - БАН са високо ценени и редовно търсени от морския бизнес в международен мащаб.