Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Технически университет - Варна

Адрес: ул. "Студентска" No.1
9010 Варна, България

Телефон: +359 52 383 557

Имейл: rectorat@tu-varna.bg, genchev60@tu-varna

Уеб сайт: www.tu-varna.bg

Представяне

Техническият университет-Варна е държавна образователна институция, която е поела предизвикателството и отговорността да удовлетворява потребностите на обществото от обучение на високообразовани и професионално подготвени специалисти с висше образование в условията на глобални технологични промени и задълбочаване на културните взаимодействия в един динамично променящ се свят.

На базата на партньорски отношения с индустрията, бизнеса и практиката, активна научноизследователска дейност, ситуирането в европейското образователно и научно пространство и тясно сътрудничество с редица европейски университети и други партньори, използвайки собствените си постижения и традиции, Университетът осигурява подготовка на пазарно ориентирани, висококвалифицирани инженерни и други специалисти от всички образователно- квалификационни и научни степени за нуждите на българската, европейската и световната икономика в областта на:
  • корабостроене и корабоплаването;
  • машиностроене и машиностроителните технологии;
  • електротехника, електроника и автоматика;
  • комуникационна и компютърната техника и технологии;
  • енергетиката;
  • индустриалния мениджмънт;
  • екологията и техниката и технологиите за опазване на околната среда и морето;
  • социалните дейности;
  • растениевъдство;
  • земеделска техника и аграрно инженерство.