Българска Морска Камара Bulgarian Chamber Of Shipping

Членове на БМК

Проект Трой ЕООД

Проект Трой ЕООД

Адрес: ул. “Цани Гинчев" №7, офис 2
9000 Варна
 

Телефон: 052-643171

Имейл: krmarinov@abv.bg

Уеб сайт: http://www.proektroy.com/

Представяне


Фирмата е създадена през 2004 г. и се занимава с:

Проектиране на морски хидротехнически обекти (кейове, вълноломи, пристанища, пристани), геозащитни съоръжения (буни, дамби, изкуствени плажове, пилотни и анкерни противосвлачищни конструкции, дренажни и отводнителни съоръжения, противоабразионни съоръжения), подпорни стени, укрепване на строителни ями, специално фундиране (пилотно, с шлиц-стени, спускащи се кладенци, пясъчни възглавници), генерални планове на пристанища, закотвяне на плаващи докове, драгажни планове, плаващи вълноломи и плаващи кейове, депа за отпадъци, рекултивация на нарушени терени, подводни тръбопроводи, дълбоководни зауствания.
Технически контрол в проектирането на обекти в областта на хидротехническото, геозащитното и транспортното строителство.
Прединвестиционни проучвания, моделни изследвания (математическо моделиране), консултации и експертизи в областта на пристанищното, хидротехническото, геозащитното и геотехническото строителство, промери.
Разработване на екологични доклади и разработки (ОВОС, ЕО), програми за управление на отпадъците, общински програми по околна среда, разрешителни за водоползване и ползване на водни обекти.